10-lecie istnienia Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lęborku

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła

Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła bierze  udział w życiu kulturalnym miasta Lęborka. Aktywność członków jest widoczna od 10-lat i wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. W związku z rocznicą przedstawiamy Państwu  krótki rys historyczny najważniejszych przedsięwzięć, których mogliśmy być  inicjatorami i organizatorami.

HISTORIA I TEREN DZIAŁANIA

Inicjatorami powołania Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła (LSJ) były osoby związane ze Społecznym Komitetem Organizacyjnym Jarmarku Odpustowego św. Jakuba Apostoła, który zawiązał się w  1995, aby wesprzeć inicjatywę o. Leszka Klekociuka reaktywowania w Lęborku Jarmarków Odpustowych św. Jakuba Apostoła. W gronie tych osób byli reprezentanci instytucji kulturalnych i oświatowych, przedstawiciele lęborskich stowarzyszeń, animatorzy wspólnot parafialnych, radni, wolontariusze.

W 1998 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Organizacyjnego św. Jakuba Apostoła ogłoszono Patronem Miasta Lęborka, a kolejne Jarmarki Odpustowe miały już  charakter ŚWIĘTA  PATRONALNEGO MIASTA.

Zebranie założycieli (36 osób) Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła odbyło  się 21 maja 2001 w auli klasztoru OO. Franciszkanów w Lęborku. Przyjęto  Statut i wybrano 3 osobowy Komitet Założycielski w osobach o. Jacek Jabkiewicz, Adam Stenka i Ryszard Wenta.
25 lipca 2001 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne nowego Stowarzyszenia. Gośćmi spotkania byli m.innymi: J.E. Ks. Bp Jan Bernard Szlaga, prowincjał prowincji gdańskiej OO. Franciszkanów o. Jerzy Norel, burmistrz Lęborka p. Jan Przychoda z małżonką, dziekan dekanatu lęborskiego ks. kanonik dr Henryk Krenczkowski, wicedziakan dekanatu lęborskiego ks. Jerzy Konkol.

Do władz Stowarzyszenia na kadencję 2001-2005 zostali wybrani:

Ryszard Wenta – prezes, o. Mariusz Fałkowski - wiceprezes, Maria Sobisz - skarbnik, Regina Szczupaczyńska - sekretarz oraz czlonkowie:  Wiesław Budkowski, o. Jacek Jabkiewicz,  Roman Pryl, Mirosław Siergiej i Adam Stenka.
Kolejno prezesami byli:   Ryszard Wenta - (2001 – 2006) Mirosław Siergiej - (2006 – 2007), Regina Szczupaczyńska - (2007 – nadal)
Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj, jednak jego działalność ma miejsce głównie  w Lęborku i na terenie powiatu lęborskiego. na rzecz promocji Lęborka, a także promowania postaw, formuł rozrywki i wypoczynku zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej.

WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie współpracuje z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, z kościołami i wspólnotami wyznaniowymi, z organizacjami społecznymi, instytucjami, placówkami upowszechniania kultury, w tym szczególnie:

 • Starostwem Powiatowym
 • Urzędem Miasta Lęborka
 • Sanktuarium  św. Jakuba Apostoła
 • Miejską Biblioteka Publiczną
 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Lęborskim Centrum Kultury
 • Centrum Sportu i Rekreacji
 • Zespołami: ZIEMIA LĘBORSKA, LEVINO, SWITANOK
 • Cechem Rzemiosł Różnych
 • Lęborskim Bractwem Historycznym
 • Środowiskowym Domem Samopomocy Lwiątko
 • Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich działającym przy SKOK  św. Jana z Kęt O/Lębork
 • Akcją Katolicką

DZIAŁALNOŚĆ

 1. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie jest współorganizatorem Święta Patronalnego Miasta – od 2009 roku Lęborskich Dni Jakubowych, w szczególności:
  1. Koncertów zespołów folklorystycznych „Muzyka Regionu”, od 2006 r. Międzynarodowych Spotkań z Folklorem „Muzyka Regionów” udziałem zespołów z Lęborka, innych regionów Polski oraz zespołów  z  Węgier, Słowacji, Macedonii, Serbii,
  2. Festiwali  Muzyki Chrześcijańskiej  COMMUNIO (2002-2004), w kolejnych  latach Koncertów  Muzyki Chrześcijańskiej COMMUNIO,
  3. Ekumenicznych Marszów Pokoju oraz nabożeństw z udziałem przedstawicieli kościołów chrześcijańskich
  4. Plenerów malarskich oraz konkursów plastycznych dla dzieci wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury.
 2. Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła działa aktywnie na rzecz upowszechniania dorobku kulturalnego grup etnicznych i narodowych obecnych na historycznej Ziemi Lęborskiej: Należy wymienić tu między innymi:
  1. Objęcie patronatem Regionalnego Zespołu Lewino, Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia  Lęborska”  (2004 – 2009) oraz Orkiestry Dętej Ziemia Lęborska (2005-2008), a co za tym idzie wsparcie organizacyjne, prowadzenie finansów, organizacja  koncertów
  2. Współpracę z wydawnictwem Rost w wydaniu książek „Tak téż biwało”, „Tak bëm chcôł”  Stefana Fikusa oraz „Z pustek w świat”  Mariana Majkowskiego,
  3. Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w organizowaniu wieczorów autorskich i promocji książek, w tym: podręczników do nauki języka kaszubskiego” „Żëcé codniowé na Kaszëbach” , „Najô domôcëzna” – Danuty Pioch, „Dzéwczątkò i róża” Wandy Kiedrowskiej, książek pt. „Królowa Kaszub”, „Bòże pòmagôj – Jan Paweł II do Kaszubów” i „Mësla dzecka”, śpiewnika „Piesnie rodny zemi”  Eugeniusza Pryczkowskiego, zbioru poezji „Wieczórny widnik” Stanisława Pestki, publikacji socjologicznej „Moja kaszubska stegna”  Brunona Synaka,
  4. Wspieranie i współorganizowanie eliminacji miejskich i powiatowych Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô mòwa”,
  5. Przygotowywanie wspólnie z zespołem Lewino oprawy cyklicznych mszy św. z liturgią w języku kaszubskim oraz drogi  krzyżowej  w języku kaszubskim,
 3. Stowarzyszenie jest lub było  współorganizatorem m.innymi:
  1. Miejskich Przeglądów Jasełek. Odbyło się już 7 edycji przeglądu z udziałem dzieci i młodzieży lęborskich przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  2. Konkursu plastycznego „Lęborska Maska Jasełkowa” skierowanego do dzieci i młodzieży placówek oświatowych i kulturalnych powiatu lęborskiego,
  3. Konkursu „Bez końca jestem  – doświadczenie Boga w moim życiu” (poezja, proza, fotografia, prace plastyczne, strony internetowe) – 2004 r.,
  4. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
  5. pieszych pielgrzymek do Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie,
  6. Konkursu na rzeźbę św. Jakuba (2008) i św. Franciszka (2009).
  7. Wśród celów Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła jest promowanie Lęborka i Ziemi Lęborskiej. Stowarzyszenie realizowało ten cel poprzez:
  8. organizację koncertów ZPiT Ziemia Lęborska w kraju (m.in. Warszawa, Gdańsk, Sopot, Kraków, Żywiec, Grudziądz)  i za  granicą (Węgry, Słowacja, Niemcy),
  9. organizację „Wieczorów kaszubskich” wspólnie z zespołem Ziemia Lęborska dla gości  z Niemiec i Ukrainy,
  10. udział zespołów z terenu Kaszub, Żywca oraz z zagranicy podczas Lęborskich Dni Jakubowych,
  11. współpracę organizacyjną z Cechem Rzemiosł Różnych przy realizacji projektu "Ziemia Lęborska w Stralsundzie" w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Udział w przedsięwzięciu sfinansowanym ze środków Ministrstwa Spraw Zagranicznych (35.000 zł) oraz przez lęborskich wzięły m.in. zespoły z MDK, zespól LEVINO, Lęborska organizacja Turystyczna, wystawcy wyrobów kulinarnych i artystycznych – łącznie ok. 50 osób z Lęborka.

Stowarzyszenie współpracuje z miejscowościami i parafiami związanymi z osobą i patronatem św. Jakuba Apostoła, a jego członkowie zaangażowani są działania zmierzające do reakty-wowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba Apostoła, w tym  szczególnie jej lęborskiej części.

Regina Szczupaczyńska

 

Przejdź do góry strony